Reglementen

  • Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs.  Het managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs regelt de verhouding tussen de raad van bestuur en de rector. klik hier. Het schoolmanagementstatuut regelt de verhouding tussen de rector en de overige leden van de schoolleiding en andere functionarissen. klik hier
  • Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs. In het privacyreglement staat op welke wijze de school zich aan de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens houdt. klik hier
  • Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie Ons Middelbaar Onderwijs. De raad van bestuur heeft deze regeling vastgesteld voor de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, ter bevordering van  een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar. klik hier
  • Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs.  Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen een klacht indienen over gedragingen, beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht wordt door de klachtencommissie pas in behandeling genomen als er op school zelf geen bevredigende oplossing is gevonden. klik hier

  • Voor het Schoolreglement van het Hanze College klik hier. Voor het Schoolreglement van het Cambreur College klik hier.  Voor het leerlingenstatuut klik hier.

  • Het "Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken Ons Middelbaar Onderwijs " regelt de procedure rond de behandeling van bezwaar en beroep. Het gaat dan om besluiten besluiten m.b.t. toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen en examenzaken.  Klik hier voor dit reglement