Raad van Advies

De raad van advies functioneert als klankbord. Vanuit hun eigen deskundigheden, maatschappelijke participatie en ervaringen denken de leden mee met de schoolleiding over het optimaal functioneren van het primaire proces in de school.

De raad van advies heeft geen bestuurlijke bevoegdheid, maar adviseert de schoolleiding bij het vaststellen van het beleid met betrekking tot het primaire proces (onderwijs, leerlingbegeleiding en - zorg) en ziet toe op de maatschappelijke verankering van de scholen in de lokale en regionale gemeenschap.

 

Daarnaast kan de raad van advies ouders stimuleren en een plaats bieden om hun betrokkenheid bij school meer gestalte te geven.

Elke OMO school heeft een eigen raad van advies die de volgende taken heeft:

 

- het adviseren van de rector ten aanzien van

  besluiten met betrekking tot het primaire proces;

- het zijn van een klankbord voor de eindverantwoordelijke schoolleider ten aanzien

  van ontwikkelingen in de meest brede zin;

- het zorgdragen voor de maatschappelijke verankering van de school in de

  lokale/regionale gemeenschap en wel op een dusdanige wijze dat de school wordt

  beschouwd als één van de pijlers van de samenleving;

- het voeling houden en signaleren van lokale en regionale ontwikkelingen en deze vertalen

  naar de onderwijssituatie;

- het stimuleren van de betrokkenheid van de ouders bij onderwijs- en

  leerlingenaangelegenheden;

- vanuit de raad van advies worden twee personen afgevaardigd naar de ledenraad van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

 

Het reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs regelt de relatie tussen de rector en de raad van advies: klik hier.

 

De huidige raad van advies bestaat uit de onderstaande personen:

H.A.P.M. van den Bosch
Mw. S.P.H.M. Dirven
M. Los
M. In 't Groen

J. van Wandelen

D. van de Korput 

R. Nagelkerke