Onderwijs

Onderwijsdoelen

De volgende acht kernkwaliteiten vormen de concretisering van onze missie:

  • Modern/uitdagend: de scholengroep weet zich uitgedaagd door nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs.
  • Rijk/verscheiden: als "brede school" is Kwadrant Scholengroep rijk aan mogelijkheden en biedt ze veel kansen aan leerlingen.
  • Kwaliteit: vanuit betrokkenheid afspraken maken over de richting, ervoor gáán en elkaar erop aanspreken.
  • Vraaggericht/zorgzaam: voor leerlingen en leraren, zowel cognitief, sociaal-emotioneel als voor wat betreft de vakkeuze. Zorg komt op maat. Dienstbaarheid gaat uit van de vraag van betrokkene, maar laat zich niet leiden door waan van de dag.
  • Leuk: leren mag leuk zijn. Kwadrant Scholengroep is een vriendelijke onderwijsinstelling. Er heerst een prettige, aangename sfeer. Er is een hoge mate van welbevinden.
  • Transparant: binnen Kwadrant Scholengroep zijn er korte, heldere lijnen en procedures. Ook voor wat betreft de relatie leraar-leerling.
  • Communicatief: waarden en verschillen zijn bespreekbaar. We gaan uit van actieve collegialiteit en wederzijdse afhankelijkheid.
  • Talent- en competentieontwikkeling: ieder mens (leerling en personeel) heeft talenten. Aandacht daarvoor impliceert onderwijs op maat. We geven daarom ruimte voor zaken die buiten de "klassieke vakken" vallen. Een kind is een individu dat straks de wereld intrekt en met tegenslagen om moet kunnen gaan. De onderwijsvraag die bij dit uitgangspunt past, is "ontwikkel mijn talenten". Dat vraagt ontwikkeling van specifieke competenties van leraren.

 

Onderwijstijd 

Kwadrant Scholengroep gaat uit van 40 lesweken waarbinnen het onderwijs aan de leerlingen verzorgd moet worden. Binnen de onderwijstijd vallen ook de verplichte vakexcursies, vakgebonden en vakoverstijgende activiteiten e.d. Het roosterprogramma is zo ingericht dat de onderwijstijd per klas wordt bijgehouden.

 

Veiligheid

In de afgelopen schooljaren is in samenwerking met verschillende instanties die zich bezig houden met de zorg voor leerlingen, zowel in als om de school een convenant "De veilige school" opgesteld, waarin regels en afspraken zijn opgenomen. Het doel van dit convenant is om het gevoel van veiligheid van alle bij de school betrokken personen te waarborgen. Daarnaast is er binnen Kwadrant Scholengroep geregeld overleg met wijkagenten die op geregelde tijden binnen de school aanwezig zijn voor een spreekuur.