Medezeggenschap

Een belangrijk gespreksorgaan binnen de schoolorganisatie is de Medezeggenschapsraad. De Medezeggenschapsraad kan een sterke stempel drukken op de wijze waarop personeelsbeleid binnen de school wordt uitgevoerd en beleefd. Veel zaken op het gebied van personeel en personeelsbeleid moet ter instemming worden voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad. Voor een exacte opsomming wordt verwezen naar het reglement van de Medezeggenschapsraad zoals deze op de scholenbalie terug te vinden is.

De Medezeggenschapsraad is een goede (strategische) partner voor de schoolleider. De Medezeggenschapsraad kent de school en weet hoe bepaalde besluiten vallen bij het personeel. Door de Medezeggenschapsraad te overtuigen van de standpunten van de schoolleiding is het introduceren van nieuwe regelingen ook makkelijker te realiseren. De Medezeggenschapsraad kan dan naast de schoolleiding eveneens het personeel overtuigen van het belang van de betreffende regeling of besluit.

Tevens is de Medezeggenschapsraad het klankbord van hetgeen op de werkvloer leeft en kan belangrijke informatie leveren over de wijze waarop het personeel zich voelt en handelt.

 

 Het  MR - reglement regelt de samenstelling en de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad.

 

Met ingang van het schooljaar 2014-2015 bestaat de MR uit de volgende leden:

 

Personeelsgeleding Dongen
Dianne Rijnen
Wil van Sunten
Flip van Wijk
Ton van Zundert
Jan Bart van Heesch
Personeelsgeleding Oosterhout
René Koenraads
Dick Ottenbros
Wil Vermeulen
Oudergeleding Dongen
Jos van der Pluijm
Jack Broeders
Oudergeleding Oosterhout
Coen van den Akker
Michel Schagen
Leerlinggeleding Dongen
Mats Cooper
Leerlinggeleding Oosterhout
Lex Hazelzet
Roos Suijkerbijk