Identiteit

 

Katholieke traditie

Kwadrant Scholengroep is een rooms-katholieke regionale scholengroep, bestaande uit het Hanze College in Oosterhout voor vmbo en mavo (http://www.hanze-college.nl/) en het Cambreur College in Dongen voor voorbereidend mbo, mavo, havo, vwo en tweetalig havo en vwo (http://www.cambreurcollege.nl/).

 

De scholengroep en haar illustere voorlopers zijn geworteld in een lange katholieke onderwijstraditie in Noord-Brabant. De scholengroep erkent deze traditie en wil daar ook naar handelen. Hoewel nu in de 21e eeuw de traditionele godsbeelden vervagen, individualiseren en voor velen niet meer bestaan, zijn deze toch als uitgangspunt voor een mensbeeld en wereldbeeld te hanteren.

 

We gaan daarbij uit van een optimistische mensvisie. In onze opvoeding en vorming kiezen we als basis het vertrouwen in het goede van de mens. We verzorgen onderwijs voor de mens, voor iedere mens en voor de gehele mens. Dat betekent dat naast de nadruk op brede vorming we iedere leerling welkom heten.

 

Wij willen leerlingen de kunst van het leven leren. Docenten bieden een optimistisch en hoopvol perspectief aan de leerlingen. Ze helpen leerlingen het leven als zinvol te ervaren; voldoening en plezier beleven aan het samen leven met anderen is ons streven.

 

Identiteitsontwikkeling maakt deel uit van de ontwikkeling van heel de mens in zijn zoektocht naar mens-zijn. De school moet zich ook richten op de opdracht de wereld te vormen en in te richten, maar evenzeer jezelf gestalte te geven. Hoe je leert je eigen leven te vormen en in te richten en je eigen uniciteit te ontdekken, want ieder mens is uniek. Ieder mens draagt respectvol bij aan het beheer en de vorming van deze wereld.

 

Confessioneel onderwijs kenmerkt zich door de overtuiging dat de overdracht van kennis, inzicht en vaardigheden waardegeladen ofwel normatief is. Identiteit en levenbeschouwelijke vorming zijn integraal deel van het pedagogische en didactisch proces in onze scholengroep. Onze opdracht is daarin de leerlingen te helpen betekenis te verlenen aan de dingen om hen heen en hun eigen positie daarin, als lid van een gemeenschap met andere mensen, waarbinnen die mensen culturele verschillen vertonen en ook hun eigen uniciteit hebben.

 

Wij zijn voortdurend op zoek naar momenten om onze waarden uit te dragen naar onze leerlingen, onze medewerkers en onze ouders. Inspiratie wordt ontleend aan het Woord en het handelen van onze Heer, Jezus Christus. Ook iconen als Nelson Mandela en zuster Theresa kunnen daarbij als voorbeeld dienen. Wij stimuleren onze leerlingen actief kennis te maken met andere culturen en religies. Respect, tolerantie en naastenliefde moet je vooral doen.

 

Aandacht voor heel de mens

Mens-zijn krijgt vorm in de ontmoeting met de ander/Ander en met onszelf. In ontmoeting wordt de mens van individu tot persoon. De scholen verzorgen onderwijs voor de hele mens. Niet alleen het verwerven van kennis is belangrijk, maar ook bijvoorbeeld de sociaal-emotionele, creatieve, spirituele, lichamelijke en technische ontwikkeling dragen bij tot de ontwikkeling van een leerling tot een evenwichtige volwassen mens. Voor de scholen is deze pedagogische visie het Leitmotiv in het pedagogisch en daaruit voortvloeiend ook het didactisch handelen. De aandacht voor iedere en de gehele mens geldt ook ten aanzien van de medewerkers van de scholen, die de school moeten ervaren als een aangename, persoonlijke en veilige werkomgeving.

 

Open cultuur

De scholen keren zich tegen individualisme en willen juist een leefgemeenschap, een waardegemeenschap zijn, waarin alle betrokkenen open staan voor elkaar en zorg hebben voor elkaar. Mensen moeten in school als naaste erkend worden, tot hun recht komen, zich geaccepteerd en veilig voelen. Wij werken aan een cultuur van openheid en samenwerking. Dit bepaalt onze visie op alle beleidsterreinen. Rust en warmte kenmerken de sfeer bij ons op school.

 

Samenleving

Kwadrant Scholengroep vormt op basis van haar katholieke identiteit leerlingen voor de samenleving van vandaag en morgen. Om als volwaardig burger te kunnen participeren in de hedendaagse en toekomstige samenleving is het van belang kennis te hebben van deze samenleving en vaardigheden te ontwikkelen om te participeren in en aan deze samenleving. Leerlingen vormen tot rechtschapen burgers is echter een complexe opdracht, omdat de samenleving waarin deze burgers participeren een complex karakter kent. Het is daarom van belang dat leerlingen deze samenleving vanuit verschillende perspectieven kunnen belichten en, vanuit hun eigen referentiekader, als het ware door verschillende ‘brillen' naar de sociale werkelijkheid kunnen kijken.

 

Er zijn immers allerlei perspectieven denkbaar om naar thema's te kijken en om deze uit te werken: sociaal-cultureel; sociaal-economisch; politiek-juridisch; historisch, geografisch, filosofisch, theologisch en ga zo verder. Deze verschillende perspectieven vormen een totaalbeeld van de complexe wereld om ons heen: dicht bij de deur, over - nationale en Europese - grenzen heen, in verleden, heden en toekomst. Niet alleen deze perspectieven zijn verschillend, ook de wijzen en momenten waarop de leerlingen deze ‘brillen leren opzetten' zijn uiteenlopend.

 

Het Hanze College en het Cambreur College laten leerlingen echter niet alleen door diverse brillen naar de samenleving kijken, maar leren de leerlingen dat zij participeren in en aan deze samenleving en dat zij daaraan dus ook een actieve bijdrage moeten (leren) leveren. Leerlingen leren redeneren vanuit de waardigheid van de menselijke persoon in relatie tot het algemeen welzijn, vanuit het perspectief van solidariteit en gerechtigheid. Dit sluit aan bij de beoogde sociale integratie, waarin deelname aan de maatschappij en haar instituties en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur centraal staan, alsmede bij de katholieke identiteit van de scholengroep.

Voor de Basisnotitie identiteit vereniging OMO juni 2013 klik hier.