FinanciŽn

Vrijwillige Ouderbijdrage 2015-2016

Hieronder treft u een overzicht aan van de ouderbijdrage per leerjaar en afdeling van de school. Naast de vormende en cognitieve waarde dragen de genoemde activiteiten bij aan de ontwikkeling van het groepsproces en zijn ze vaak sfeerbepalend tijdens het schooljaar en voor herinneringen later.

 

Leerlingen kunnen zich bij de school inschrijven en aan het reguliere onderwijs en de examens deelnemen, zonder dat ouders /verzorgers verplicht zijn deze (vrijwillige) bijdrage te betalen of verplicht worden het lidmaatschap van een oudervereniging aan te gaan (art. 27a lid 2 van de WVO).

De oudergeleding van de MR heeft vooraf instemming gegeven aan de  hoogte en de bestemmingen van de gevraagde bijdragen.

 

De school stelt elk leerjaar gratis aan een leerling het voorgeschreven lesmateriaal ter beschikking.

Vanuit de school worden verschillende zaken (zoals atlassen, woordenboeken, gymkleding, gereedschap, werkkleding, rekenmachines, verbruiksmaterialen, proefwerkpapier, etc.) beschikbaar gesteld aan leerlingen, maar daarvoor wordt dan wel een bijdrage gevraagd (voorgeschreven materialen). Ouders kunnen er echter voor kiezen deze zaken niet via de school maar elders aan te schaffen en hoeven dan evenmin deze bijdrage te betalen. Van leerlingen (ouders) kan wel worden geëist dat ze over genoemde zaken beschikken.

 

Wanneer de vrijwillige ouderbijdrage niet wordt voldaan, zal aan de leerling een alternatief programma in de vorm van lessen o.i.d. worden opgedragen.

 

 

Overzicht vrijwillige ouderbijdrage Hanze college, schooljaar 2014-2015

 

Voor LEERJAAR 1 (lwoo, basis, kader)

Voorgeschreven materialen

Printtegoed schoolpas

Borg kluisje

€    5,00

€  20,00

Activiteiten

Culturele activiteiten

€  10,00

Totaalbedrag

 

€ 35,00

 

Voor LEERJAAR 2 (lwoo, basis, kader)

Voorgeschreven materialen

Printtegoed schoolpas

€     5,00

Activiteiten

Culturele activiteiten

Buitenschoolse activiteiten, waaronder schoolkamp

€   10,00

€ 130,00

Totaalbedrag

 

€ 145,00

 

Voor LEERJAAR 3 (techniek breed)

Voorgeschreven materialen

Printtegoed schoolpas

Veiligheidsschoenen

Werkkleding

Gereedschap

€     5,00

€   25,00

€   25,00

€ 145,00

Activiteiten

Culturele activiteiten

Bijdrage excursies

€   10,00

€   25,00

Totaalbedrag

 

€ 235,00

 

Voor LEERJAAR 3 (bouw)

Voorgeschreven materialen

Printtegoed schoolpas

Veiligheidsschoenen

Werkkleding

Gereedschap

€    5,00

€  25,00

€  25,00

€120,000

Activiteiten

Culturele activiteiten

Bijdrage excursies

€  10,00

€  25,00

Totaalbedrag

 

€ 210,00

 

Voor LEERJAAR 3 (BZ - KZ)

Voorgeschreven materialen

Printtegoed schoolpas

Schort

€    5,00

€  15,00

Activiteiten

Culturele activiteiten

Bijdrage excursies

€  10,00

€  25,00

Totaalbedrag

 

€  55,00

 

Voor LEERJAAR 3 (administratie)

Voorgeschreven materialen

Printtegoed schoolpas

€   5,00

Activiteiten

Culturele activiteiten

Bijdrage excursies

€ 10,00

€ 25,00

Totaalbedrag

 

€ 40,00

 

Voor LEERJAAR 3 (GL)

Voorgeschreven materialen

Printtegoed schoolpas

€   5,00

Activiteiten

Culturele activiteiten

Bijdrage excursies

€ 10,00

€ 60,00

Totaalbedrag

 

€ 75,00

 

Voor LEERJAAR 4 (basis- en kader)

Voorgeschreven materialen

Printtegoed schoolpas

€    5,00

Activiteiten

Culturele activiteiten

Bijdrage excursies

€  10,00

€  25,00

Totaalbedrag

 

€  40,00

 

Voor LEERJAAR 4 (GL)

Voorgeschreven materialen

Printtegoed schoolpas

€    5,00

Activiteiten

Culturele activiteiten

Bijdrage excursies

€  10,00

€  60,00

Totaalbedrag

 

€  75,00

 

Stichting leergeld

 

In sommige gezinnen is het lastig om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of muziekles. De kosten die de school met zich meebrengt (schoolmateriaal, excursies, schoolkamp) zijn voor ouders soms moeilijk op te brengen. Soms kunnen gezinnen geen of achteraf pas een beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening.

Wanneer ouders onoverkomelijke problemen hebben om de schoolbijdrage te betalen, kunnen zij contact opnemen met de deelschooldirecteur om in overleg een oplossing te vinden. Een beroep op Stichting Leergeld is een laatste mogelijkheid om de kosten van bijzondere schoolactiviteiten op te vangen. Hieraan zijn echter nogal wat voorwaarden verbonden.  Voor nadere informatie verwijzen we u naar de website van deze stichting (http://www.leergeld.nl/).

 

Sponsoring

Het convenant "Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring" dat gedragsregels bevat die scholen als richtlijn kunnen gebruiken bij hun sponsorbeleid, kan hier worden geraadpleegd.

Vooralsnog is sponsoring binnen Kwadrant Scholengroep niet aan de orde.